Zatvaranje Balkanske rute: izbeglice u Srbiji

Kroz Srbiju je tokom januara i februara 2016.g. prošlo 95.792 izbeglica, a u prve dve nedelje marta još njih 1.520 (podaci UNHCR-a). Od navedenog broja, 38,5% su bili muškarci, 22% žene, a 39,5% deca. Većina izbeglica došla je iz Sirije (46%), Afganistana (28%) i Iraka (25%).

Prolazak izbeglica kroz Srbiju i ostale zemlje "Balkanske rute" je praktično onemogućen od 8. marta 2016, čemu je prethodila odluka Slovenije da više ne prihvata migrante bez validne vize i pasoša. Prema podacima Komesarijata za izbeglice i migracije R. Srbije, u Srbiji je nakon toga ostalo oko 2.000 izbeglica. Većina je smeštena u prihvatnim centrima na jugu i severozapadu (850 u Šidu, 682 u Preševu, 302 u četiri azilantska centra i devet u centrima za maloletnike).

Mogućnost da ove izbeglice nastave put u zapadnu Evropu, kao njiho... Opširnije

Pravno nevidljiva lica

"Pravno nevidljiva" lica su ona lica koja nisu upisana u matične knjige rođenih u redovnom zakonskom roku, koji iznosi 30 dana od dana njihovog rođenja. Ovim licima nije priznato pravo na pravni subjetivitet koje je garantovano međunarodnim aktima i Ustavom Republike Srbije, a preduslov je za ostvarivanje prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, prava na rad, obrazovanje, posedovanje ličnih dokumenata, biračkog...Opširnije