Izbeglice, migranti i tražioci azila u Srbiji

Nakon zatvaranja "Balkanske rute" marta 2016, prolazak izbeglica i migranata kroz Srbiju nije u potpusnosti zaustavljen. UNHCR procenjuje da je krajem decembra 2017. u Srbiji bilo 4.273 izbeglica, migranata i tražilaca azila (34% su deca, 15% žene i 51% muškarci). Oko 96% je smešteno u 18 prihvatnih i azilantskih centara. Ostali borave u napuštenim objektima i drugim improvizovanim skloništima u Beogradu, Šidu, i mestima na granici sa Mađarskom.

Većina migranata u Srbiji nema pravni status. Republika Srbija uz pomoć EU i međunarodnih humanitarnih organizacija obezbeđuje smeštaj i osnovnu humanitarnu pomoć u centrima za prihvat / azil, dok sa druge strane nedostaje rešenje za regulisanje njihovog pravnog statusa. Tome doprinosi i to što većina migranata nema nameru da ostane u Srbiji, već da nastavi putovanje do... Opširnije

SEED program

Regionalni SEED program ima za cilj da doprinese zapošljavanju, smanjenju siromaštva, rodnoj ravnopravnosti i socio-ekonomskom razvoju u regionu (Albanija, Srbija i Kosovo). Nosilac SEED programa je austrijska organizacija Volkshilfe Solidarität, uz finansijsku podršku Austrian Development Cooperation. Program se realizuje od 2014. godine i nastavlja se do 31.12.2019. godine.

NSHC realizuje SEED ...Opširnije